Statytojas (užsakovas) pirmam pokalbiui pateikia mums namo projektavimui reikalingus dokumentus:
1. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės nuosavybės dokumentai);
2. Žemės sklypo ribų planas;
3. Statinių nuosavybės dokumentai (jei sklype yra statinių);
4. Galimai projekto eskizas arba reikalingų patalpų sąrašas.

Tada kartu su architektu, išsiaiškinus situaciją, aptariami kiti galimai reikalingi projektavimui dokumentai, kuriuos reikės užsakyti Jums arba užsakys Jūsų įgaliotas architektas- projektuotojas.

Priklausomai nuo Jūsų situacijos gali būti reikalinga:
1. Žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas (įgaliojimas), jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.
2. Sutikimas bendraturčiui, specialiųjų arch. reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimui
LR statybos įstatyme numatyta, kad statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis arba juridinis asmuo, todėl jei Nekilnojamo turto registro išraše yra nurodyti daugiau nei vienas savininkas, tai kiti savininkai turi suteikti teisę (raštiškai įgalioti) vienam iš savininkų būti statytoju.
3. Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui derinti statinio projektą, įgaliojimas projektuotojui specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimui.
4. Savivaldybės tarybos sprendimas apie detaliojo plano patvirtinimą (išduoda vietos savivaldybės administracija).
5. Detalaus plano ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas).
6. Papildomai reikalinga visa medžiaga susijusi su detaliojo plano ribose projektuojamais inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijom. (kelio aukščių, elektros įvado ir kiti)
7. Topografinė geodezinė nuotrauka (galioja vienerius metus). Toponuotrauką galite užsisakyti geodezijos (matininkų) įmonėse, kurios turi teisę atlikti geodezinius, topografinius bei kartografinius matavimus.
8. Specialieji architektūros reikalavimai (išduoda vietos savivaldybės administracija) arba įgaliojimas projektuotojui specialiųjų architektūros reikalavimų ir statybą leidžiančio dokumento gavimui.
Vietoj iki 2010 10 01 buvusių projektavimo sąlygų sąvadų, specialiuosius reikalavimus išduodavo trys atskiros institucijos: architektūros – savivaldybės administracija, paveldosaugos – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos – saugomos teritorijos direkcija. 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Statybos įstatyme numatyta, kad visus šiuos specialiuosius reikalavimus išdavinės viena institucija – savivaldybės administracija. Detaliau apie specialiuosius architektūros reikalavimus…
9. Prisijungimo sąlygos, t.y. inžinerinius tinklus administruojančių institucijų keliami reikalavimai, norint prisijungti prie elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, komunikacijų ir kitų tinklų.
Prisijungimo sąlygos Vilniuje: „ESO“ prisijungimo sąlygos elektros tiekimui, „ESO“ prisijungimo sąlygos dujų tiekimui, Rajono ūkio ir transporto prisijungimo sąlygos, vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo sąlygos. Reikia užpildyti atitinkamus prašymus prisijungimo sąlygoms gauti. Inžinerinius tinklus administruojančios institucijos prisijungimo sąlygas turėtų išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo išduoti pateikimo dienos.
10. Grunto tyrimai (pamatams ir nuotėkų valymo įrenginiams)
11. Gretimų sklypų savininkų sutikimai (susitarimai). (Būtinas raštiškas sutikimas statyti atramines sienutes ir užtvaras mažiau kaip 1 m atstumu arba ant sklypo ribos, statant pastatus arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant inžinerinius tinklus ar komunikacijas arčiau kaip 1,0 m atstumu nuo sklypo ribos, sanitariniams atstumams tarp statytojo ir gretimo sklypo pastatų ir inžinerinių statinių esant mažesniems nei leistini arba sanitarinės apsaugos zonai įeinant į gretimo sklypo teritoriją ir pan. atvejais). Detaliau skaitykite – Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas. ir Besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai
12. Sutartis ar sutikimas dėl kito žemės sklypo ar teritorijos naudojimo (tuo atveju, kai inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu);
13. Sodų bendrijos pirmininko sutikimas.
14. Inventoriniai planai;
15. Įsakymas dėl sklypo adreso pakeitimo (jei pasikeitėte sklypo adresą);
16. Banko-skolintojo sutikimas (jei turtas įkeistas);
17. Rašytiniai pritarimai projektui (esant statybos techniniuose reglamentuose numatytiems specialiems atvejams: pvz.: jei statinys projektuojamas geležinkelio apsaugos zonoje ir kt.).
18. Kitų instancijų (NŽT, Aplinkos apsaugos departamento ir kt.) sutikimai.
19. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (tuo atveju kai jie privalomi pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).
20. Žemės sklypo (teritorijos) ir statinio statybinių tyrinėjimų dokumentai, jei tokie yra privalomi.
21. Vandens gręžinio pasas (jei jungiamasi nuo kito gręžinio).
22. Kiti reikalingi projektavimui dokumentai.

Atrodo daug, bet patikėję projektavimo užduotis mūsų architektams, viską aptarę ir įvertinę, didelę rūpesčių naštą atiduosite į kvalifikuotas projektuotojų rankas.
Kviečiame susitikti. Atsineškite turimus sklypo dokumentus, namo viziją, eskizą.

Namo projektavimo klausimais KONSULTUOJAME NEMOKAMAI.